Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky na poskytnutie služieb

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona 345/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavný kód CPV: 79418000 – 7 Poradenské služby pre obstarávanie

 • Verejný obstarávateľ: podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov verejného obstarávateľa: TOOTH TOOLS s.r.o.
Sídlo: Janka Kráľa 1606/5, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený: Ing. Štefan Tóth, konateľ spoločnosti
IČO: 46697292
Tel.: +421917450999
E-mail: ing.tothistvan@pobox.sk

Kontaktná osoba pre vysvetľovanie súťažných podkladov:  Ing. Štefan Tóth, konateľ spoločnosti

 • Objednávka / Faktúra / Zmluva o dielo: Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov.
 • Názov predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt verejného obstarávateľa SKHU/1802/3.1/054/B2 „DIGI“ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%) z programu INTERREG VA a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
 • Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre plánované verejné obstarávanie stanovené postupom zadávania:

zákazky s nadlimitnou hodnotou na tovar – rozpočtový náklad 148 000,00 € bez DPH. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom, tzn. od prípravy súťažných podkladov, vysvetľovania súťažných podkladov, vypracovanie zápisníc súvisiacich s procesom hodnotenia ponúk, vypracovaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania až po prípadnú komunikáciu s kontrolnými orgánmi štátnej správy.

 • Miesto dodania predmetu obstarávania: sídlo verejného obstarávateľa – Fiľakovo
 • Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: na celý predmet zákazky, v súlade s opisom predmetu obstarávania
 • Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
 • Možnosť predloženia variantných riešení: nie
 • Termín dodania predmetu zákazky: podľa bodu č. 4 – Opis predmetu obstarávania, po účinnosti Zmluvy.
 • Lehota na predkladanie ponúk:                                                                        deň: 20          mesiac: 08              rok: 2021           hodina: 16:00 hod
 • Adresa na ktorú majú ponuky doručiť (osobne, elektronicky, poštovou zásielkou)
  Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1, elektronicky na adresu: ing.tothistvan@pobox.sk
  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
  Jazyk ponuky – Celá ponuka tiež celá dokumentácia k nej musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
 • Mena a ceny uvádzané v ponuke

12. 1. navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov.

12. 2. uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude uvádzaná v EUR.

12. 3. ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty uvedie ceny bez DPH a vrátane DPH, ak nie je platcom DPH v ponuke na túto skutočnosť upozorní.

 • Označenie ponúk:

Uchádzač ponuku predloží osobne, elektronickou poštou, alebo poštovou zásielkou. Na obálke bude uvedené obchodné meno a adresa uchádzača, názov a adresa verejného obstarávateľa a napísané: ,,Neotvárať – cenová ponuka“.
Ak uchádzač ponuku predkladá elektronicky, zašle ju na uvedenú E-mailovú adresu: ing.tothistvan@pobox.sk

 • Vyhotovenie ponuky – podmienky účasti

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý má oprávnenie na požadovanú činnosť v súlade s platnou legislatívou.

 • Predloženie cenovej ponuky – Príloha č. 1 tejto výzvy,
 • Predloženie fotokópie oprávnenia uchádzača poskytovať služby v predmete zákazky,
 • Predloženie čestného prehlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní – Príloha č. 2 tejto výzvy,

15. Vyhodnotenie ponúk:                                                                                        deň: 23          mesiac: 08              rok: 2021           hodina: 10:00 hod

Miesto vyhodnotenia ponúk – Janka Kráľa 1606/5, 986 01 Fiľakovo
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

 • Kritériá na hodnotenie ponúk: – najnižšia cena na predmet zákazky celkom.
 • Zdroj finančných prostriedkov, hlavné podmienky financovania:
  Predmet zákazky bude financovaný z verejných zdrojov – ERDF.

 

 • Dátum: 12.08.2021                           ………………………………………………………..                                                                                   Ing. Štefan Tóth

Konateľ spoločnosti
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo VO

Príloha č. 1 : vzor cenovej ponuky
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ, na zákazku podľa § 117 zákona č. 345/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb Zabezpečenie procesu verejného obstarávania

tabulka

 

WEB_DIGI_SK

interreg_budujeme
Spoločné kroky ku digitalizácii SKHU/1802/3.1/054 „DIGI”

Projekt cezhraničnej spolupráce sa realizuje od 05/2021 do 04/2023 na základe Partnerskej dohody podpísanej vedúcim partnerom FORT-BAU Zrt, výrobným závodom v Salgótarjáne, a partnermi zo SR – TOOTH TOOLS s.r.o. a FILLECK s.r.o., ktorí pôsobia vo Fiľakove.  Projekt je zameraný na zvýšenie digitalizácie prostredníctvom spoločného úsilia partnerov v prihraničnej oblasti – ako súčasť akčného plánu zamestnanosti „Po osi R2 a M3”. Akčný plán zamestnanosti (TAPE) s názvom  „Po osi R2 and M3” bol predložený a schválený v prvom kole výzvy Programu Interreg SKHU/1703. Tento plán je severo-južnou iniciatívou hospodárskeho rozvoja územia, cieľom ktorej je zosúladená realizácia hospodárskych programov a opatrení podporujúce zamestnanosť po osi Hatvan – Lučenec v záujme rozvoja regiónu. Koordináciu realizácie Akčného plánu zamestnanosti (TAPE)  na slovenskej strane zastrešuje Mesto Fiľakovo.

plast_suciastka

Partnerstvo projektu DIGI vzniklo v rámci vyššie spomenutého akčného plánu zamestnanosti medzi vedúcim partnerom FORT-BAU Zrt, výrobným závodom v Salgótarjáne, a partnermi zo SR – TOOTH TOOLS s.r.o. a FILLECK s.r.o., ktorí pôsobia vo Fiľakove. Príjemcovia sa zaväzujú spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj s Prijímateľmi ostatných projektov v rámci TAPE – BETWEEN R2 AND M3 s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti v regióne. FORT-BAU Zrt. v rámci projektu zakúpi automatizovanú linku na výrobu dverí a okien za účelom zvýšenia efektívnosti výroby. Počas realizácie projektu vytvorí 6 pracovných miest.

Partner projektu zo SR spoločnosť TOOTH TOOLS s.r.o. sa zamerieva hlavne na výrobu súčiastok, CNC frézovania, sústruženie, drôtový EDM, brúsenie, tvarovanie plechov, kalibrovanie, rezanie, výroba nástrojov, podávačov a montážnych zariadení. Za účelom splnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek spoločnosť TOOTH TOOLS s.r.o zakúpi obrábacie centrum – 1 frézovanie a 1 CNC sústruh – na výrobu komponentov pre spoločnosti vyrábajúce zariadenia pre automobilový priemysel.

zemne_prace

Frézovacie centrum pre počítačom riadené frézovacie a vŕtacie práce, tiež pre obrábanie kovov, frézovanie a vŕtanie bude schopné vyrábať trojrozmerne ťahaný diel CAM systému CAD pomocou CAD CAM. Stroj vykonáva pracovné procesy nezávisle a ním dosiahnutá presnosť výroby skracuje výrobný proces a zvyšuje produkciu. Je vhodný aj na CNC riadenie pre sériovú výrobu. Systém CAD CAM sa používa na obrábanie rotujúcich telies (obrábanie kovov). Pomocou stroja tiež vykonáva rezné operácie v iných osiach v smeroch X, Y a Z. Pomocou oboch strojov sa dosiahne kvaltnejší výrobný proces, presnosť a eliminácia chybovosti. Nákupom obrábacieho centra CNC spoločnosť bude schopná navrhnúť a vyrobiť presné výrobné nástroje na mieru v extrémne krátkom čase, čo umožní eliminovať nedostatky výrobného procesu, a dosiahnuť rast a kvalitu výroby.

Druhý slovenský partner projektu FILLECK, s.r.o. poskytuje telekomunikačné služby už takmer dve desaťročia v okrese Lučenec. Tento trh je dynamický, technológia napreduje veľmi rýchlo, pre prežitie v konkurenčnom prostredí je nevyhnutná pravidelná obnova technologického vybavenia. Spoločnosť plánuje rozšíriť svoje optické pokrytie, v navrhovaných lokalitách 7 samospráv (Trebeľovce, Muľka, Rapovce, Kalonda, Mučín, Lipovany, a Pleš ) ktoré zatiaľ nepokrývajú veľkí operátori, preto je ťažké sa v týchto lokalitách dostať k mobilnej sieti. V týchto obciach FILLECK, s.r.o. poskytuje svoje služby len v obmedzenom rozsahu, internetové pripojenie sa zabezpečuje bezdrôtovou technológiou WiFi, nie sú dostupné služby ako IPTV ani VoIP. Budovanie optickej siete podporí aj zakúpením techniky: diskové pole (NAS Server) s príslušenstvom, 40 Gbit portami a s možnosťou rozšírenia kapacity aj v ďalšom období minimálne 5 rokov. Táto technológia zabezpečuje rozšírenie kapacity, aj kvality služby archívu pre IPTV.

Realizáciou projektu podniky získajú technológie potrebné na udržanie svojho rastu a konkurencieschopnosti čím skvalitnia nielen svoje výrobky a služby na trhu ale vytvoria a udržia aj pracovné miesta v prihraničnom regióne Novohradu/Nógrád.

Projekt je spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko z prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 245 395,00 EUR z toho FILLECK s.r.o. 117 725,00 EUR a TOOTH-TOOLS s.r.o. 127 670,00 EUR.

www.skhu.eu       www.fortbautherm.hu       www.regiotelfilakovo.sk    www.toothtools.sk

Nový stroj nové možnosti

V roku 2017  sme rozšírili náš strojový park o EMD drôtovú rezačku typ Mitshubishi FX 20

EMD rezačka

EMD rezačka

Technická špecifikácia:

Max. váha obrobku (kg) 800
Zastavaný priestor (mm) 3820 x 3750
Pojazdy os X/Y/Z (mm) 500 x 350 x 300
Pojazdy os UV (mm)  32x 32
Priemer drôtu (mm)(0,25 sa používa) Ø 0,1 až Ø 0,3
Rozmery stroja (mm) 2145 x 2865 x 2300
Vzdialenosť podlaha – pracovný stôl (mm) 1000
Váha stroja (kg) 2500
Rozmery pracovnej vane (mm) 1050 x 800
L-Cut (sekačka odpadového drôtu)

 

 

Vážené dámy a páni,

Predstavujem Vám firmu TOOTH TOOLS s.r.o., ktorá sa zaoberá výrobou a konštrukciou strojárskych dielov, prípravkov a postupových hlboko-ťažných a strižných nástrojov.Gulaté súčiastky

Spoločnosť vznikla v roku 2011 a zameriava sa hlavne na výrobu prevažne oceľových plastových a hliníkových súčiastok podľa požiadaviek odberateľa vyznačujúcich tvarovou a rozmerovou náročnosťou.
Vo vlastných výrobných priestoroch firma produkuje výrobky spôsobom trieskového obrábania prevažne na progresívnych CNC obrábacích centrách a tiež na klasických obrábacích strojoch.

Romi D800

Hlavným cieľom firmy TOOTH TOOLS s.r.o.- Ing. Štefan Tóth je vysoká kvalita vyrábaných dielov, spoľahlivé plnenie dodacích termínov a budovanie serióznych obchodných vzťahov.

Charakteristické druhy našich výrobkov sú hlavne konštrukcia a výroba nástrojov, prípravkov a zákazková výroba.

Naše výrobné možnosti spočívajú:
– delenie materiálu max. ø 200mm
– sústruženie na klasických sústruhoch ø 500mm x 1500mm
– opracovanie na obrábacom centre 800x500x580mm, 840x420x620
– vŕtanie, závitovanie, brúsenie 450x250x150

Opracovávané materiály:
– farebné kovy (mosadz, hliník)
– konštrukčné ocele (zušľachtené, cementačné, nitridačné)
– nástrojová oceľ
– antikorová oceľ
– umelé hmoty

Povrchové úpravy a tepelné spracovanie zabezpečujeme v kooperáciách:
– povrchové úpravy (zinkovanie, eloxácia, fosfátovanie, kataforéza, farbenie)
– tepelné spracovanie (šľachtenie, kalenie, indukčné kalenie, cementovanie, nitridovanie)

V prípade záujmu nás môžete kedykoľvek kontaktovať, zaslať výkres súčiastky, počet kusov a termín výroby.
Na základe vašej požiadavky vám vypracujeme cenovú a termínovú ponuku.

Korešpondenčná adresa:
J.Kráľa 1606/5
986 01 Fiľakovo
Slovenská republika
info@toothtools.sk mobil: 0917 450 999

Prevádzka:
Biskupická 93/150
986 01 Fiľakovo
Slovenská republika
toth@toothtools.sk, gal@toothtools.sk

Konštrukcia:
Biskupická 93/150
986 01 Fiľakovo
Slovenská republika
tankina@toothtools.sk