Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky na poskytnutie služieb

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona 345/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavný kód CPV: 79418000 – 7 Poradenské služby pre obstarávanie

 • Verejný obstarávateľ: podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov verejného obstarávateľa: TOOTH TOOLS s.r.o.
Sídlo: Janka Kráľa 1606/5, 986 01 Fiľakovo
Zastúpený: Ing. Štefan Tóth, konateľ spoločnosti
IČO: 46697292
Tel.: +421917450999
E-mail: ing.tothistvan@pobox.sk

Kontaktná osoba pre vysvetľovanie súťažných podkladov:  Ing. Štefan Tóth, konateľ spoločnosti

 • Objednávka / Faktúra / Zmluva o dielo: Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov.
 • Názov predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre projekt verejného obstarávateľa SKHU/1802/3.1/054/B2 „DIGI“ financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%) z programu INTERREG VA a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
 • Opis predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je poskytovanie služieb vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre plánované verejné obstarávanie stanovené postupom zadávania:

zákazky s nadlimitnou hodnotou na tovar – rozpočtový náklad 148 000,00 € bez DPH. Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom zákonom, tzn. od prípravy súťažných podkladov, vysvetľovania súťažných podkladov, vypracovanie zápisníc súvisiacich s procesom hodnotenia ponúk, vypracovaní oznámenia o výsledku verejného obstarávania až po prípadnú komunikáciu s kontrolnými orgánmi štátnej správy.

 • Miesto dodania predmetu obstarávania: sídlo verejného obstarávateľa – Fiľakovo
 • Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: na celý predmet zákazky, v súlade s opisom predmetu obstarávania
 • Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
 • Možnosť predloženia variantných riešení: nie
 • Termín dodania predmetu zákazky: podľa bodu č. 4 – Opis predmetu obstarávania, po účinnosti Zmluvy.
 • Lehota na predkladanie ponúk:                                                                        deň: 20          mesiac: 08              rok: 2021           hodina: 16:00 hod
 • Adresa na ktorú majú ponuky doručiť (osobne, elektronicky, poštovou zásielkou)
  Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1, elektronicky na adresu: ing.tothistvan@pobox.sk
  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
  Jazyk ponuky – Celá ponuka tiež celá dokumentácia k nej musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
 • Mena a ceny uvádzané v ponuke

12. 1. navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 o cenách v znení neskorších predpisov.

12. 2. uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude uvádzaná v EUR.

12. 3. ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty uvedie ceny bez DPH a vrátane DPH, ak nie je platcom DPH v ponuke na túto skutočnosť upozorní.

 • Označenie ponúk:

Uchádzač ponuku predloží osobne, elektronickou poštou, alebo poštovou zásielkou. Na obálke bude uvedené obchodné meno a adresa uchádzača, názov a adresa verejného obstarávateľa a napísané: ,,Neotvárať – cenová ponuka“.
Ak uchádzač ponuku predkladá elektronicky, zašle ju na uvedenú E-mailovú adresu: ing.tothistvan@pobox.sk

 • Vyhotovenie ponuky – podmienky účasti

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý má oprávnenie na požadovanú činnosť v súlade s platnou legislatívou.

 • Predloženie cenovej ponuky – Príloha č. 1 tejto výzvy,
 • Predloženie fotokópie oprávnenia uchádzača poskytovať služby v predmete zákazky,
 • Predloženie čestného prehlásenia o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní – Príloha č. 2 tejto výzvy,

15. Vyhodnotenie ponúk:                                                                                        deň: 23          mesiac: 08              rok: 2021           hodina: 10:00 hod

Miesto vyhodnotenia ponúk – Janka Kráľa 1606/5, 986 01 Fiľakovo
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

 • Kritériá na hodnotenie ponúk: – najnižšia cena na predmet zákazky celkom.
 • Zdroj finančných prostriedkov, hlavné podmienky financovania:
  Predmet zákazky bude financovaný z verejných zdrojov – ERDF.

 

 • Dátum: 12.08.2021                           ………………………………………………………..                                                                                   Ing. Štefan Tóth

Konateľ spoločnosti
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo VO

Príloha č. 1 : vzor cenovej ponuky
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ, na zákazku podľa § 117 zákona č. 345/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb Zabezpečenie procesu verejného obstarávania

tabulka

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *